Gwarancja

KARTA GWARANCYJNA

Niniejszy dokument określa zasady gwarancji hulajnóg elektrycznych marki VELOCIFERO. Udzielającym gwarancji (Gwarantem) jest Sprzedawca: „ITALPLAST” Leonello Carlo Boggero, ul. Fromborska 51c, 82-300 Elbląg NIP: 578-101-06-67.

Wszelką korespondencję należy kierować drogą elektroniczną na adres e-mail: [email protected] lub pocztą na adres „ITALPLAST” Leonello Carlo Boggero, ul. Fromborska 51c, 82-300.

Podstawą uznania roszczeń z tytułu gwarancji jest dostarczona do Sprzedawcy niniejsza Karta Gwarancyjna wraz z dowodem zakupu. Sprzedawca udziela gwarancji na:

Nazwa części —– Okres
⦁ Ramę —– 1 rok
⦁ Akumulator/baterię —– 1 rok
⦁ Układ elektryczny —— 1 rok
⦁ Silnik —— 1 rok

Uwaga: nie udzielamy gwarancji na części eksploatacyjne.

Produktem podlegającym gwarancji jest ………………………………………………..(model hulajnogi) z akumulatorem ……………………………………………………… (pojemność akumulatora).

Dokument sprzedaży nr ……………………………………………….. (faktura/paragon) z dnia ………………………………

Sposób dostawy hulajnogi: …………………………………………………………………… (odbiór własny/wysyłka kurierem zewnętrznym/wysyłka kurierem firmowym).

Niniejsza karta gwarancyjna jest dokumentem poglądowym! Plik wysyłamy bezpośrednio e-mailem.

WARUNKI GWARANCJI

1. Gwarancja obowiązuje na terenie Rzeczypospolitej Polskiej chyba że Sprzedawca rozszerza gwarancję na określone kraje, co jest ujęte w niniejszej karcie gwarancyjnej.

2. Roszczenia z tytułu gwarancji Kupujący zgłasza do Sprzedawcy.

3. Zgłaszając reklamację Kupujący zobowiązany jest przedłożyć prawidłowo wypełnioną kartę gwarancyjną i dowód zakupu.

4. Zgłoszenie reklamacyjne musi być złożone w formie pisemnej i powinno zawierać dokładny opis wady.

5. Kupujący traci uprawnienia przewidziane gwarancją, jeżeli przed upływem jednego miesiąca od stwierdzenia wady fizycznej nie zawiadomi o tym Sprzedawcy.

6. Za prawidłowy montaż zgodnie z instrukcją montażu dołączoną do hulajnogi elektrycznej oraz jego ustawienie odpowiada Kupujący.

7. W przypadku montażu przez Sprzedawcę gwarancja obejmuje tą czynność.

8. W razie stwierdzenia konieczności Gwarant ma prawo dokonać oględzin hulajnogi elektrycznej Kupującego celem zweryfikowania zasadności reklamacji. W tym celu Gwarant umawia z Kupującym termin oględzin w dni robocze (ewentualnie sobotę). Brak współpracy Kupującego z Gwarantem w zakresie umówienia terminu oględzin lub uniemożliwienie dokonania wizji w umówionym terminie skutkuje utratą praw wynikających z gwarancji. Te same zasady dotyczą wizyty przedstawiciela Gwaranta w pomieszczeniu Kupującego w celu naprawy lub usunięcia wady.

9. O przyjęciu zgłoszenia reklamacyjnego przez Gwaranta Kupujący będzie powiadomiony –w razie dokonania oględzin hulajnogi elektrycznej,niezwłocznie po jej zakończeniu poprzez dokonanie wpisu do protokołu z oględzin.

10. Jeżeli po zgłoszeniu reklamacji nie dokonano oględzin, przyjmuje się, że w przypadku, gdy Gwarant nie ustosunkował się do reklamacji w ciągu 14 dni, uznał reklamację za zasadną.

11. O uznaniu reklamacji za nieuzasadnioną Gwarant powiadomi w terminie 14 dni od daty zgłoszenia reklamacji. –w przypadku braku kontaktu ze strony Gwaranta we wskazanym okresie reklamację uważa się za zasadną.

12. W przypadku gdy wada stanowiąca przedmiot reklamacji jest według oceny Gwaranta usuwalna, świadczenie gwarancyjne będzie realizowane w drodze naprawy lub wymiany elementów.

13.Jeżeli charakter wady nie wymaga jej usuwania w warunkach fabrycznych naprawę gwarancyjną mającą na celu przywrócenie przedmiotu do stanu zgodnego z umową można wykonać poprzez dosłanie do Sprzedawcy elementów zamiennych. Gwarant zastrzega sobie możliwość wykonania naprawy u Kupującego w lokalu przez serwis Gwaranta.

14. Jeżeli podczas realizacji reklamacji, stwierdzi się obniżenie jakości przekraczające stopień normalnego zużycia a tym samym uszkodzenia wywołane zmianą lub przeróbką, dokonaną przez Kupującego lub osobę trzecią, bądź towar będzie zdekompletowany (brak części składowych lub wyposażenia niezużywalnego, a niezbędnego przy ewentualnej dalszej sprzedaży), Sprzedawca potrąci równowartość uszkodzonych lub brakujących elementów oraz kosztów ich wymiany.

15. O sposobie załatwienia reklamacji decyduje Gwarant.

16. Zgodnie z art. 558 § 1 Kodeksu Cywilnego odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi za Produkt wobec Klienta Producenta zostaje wyłączona.

17. Gwarancją nie są objęte:
⦁ wady powstałe na skutek wykorzystywania hulajnogi elektrycznej niedbale lub niezgodnie z jej przeznaczeniem,
⦁ hulajnogi samodzielnie przerabiane, naprawiane lub nieprawidłowo instalowane,
⦁ zdarzenia losowe i działania siły wyższej,
⦁ brak konserwacji lub konserwacji niezgodnej z zasadami pielęgnacji hulajnogi,
⦁ hulajnogi uszkodzone mechanicznie (np.w wyniku wypadku, kolizji), termicznie lub chemicznie oraz wady powstałe na skutek tych uszkodzeń,
⦁ hulajnogi używane po stwierdzeniu wady.

19. Naprawy reklamacyjne będą realizowane w terminie nie dłuższym niż 30 dni licząc od dnia uznania reklamacji za zasadną.

20. W przypadku zaistnienia konieczności sprowadzenia części zamiennych, czy też w innych przypadkach uwarunkowanych technologicznie, termin, o którym mowa w punkcie 19, może zostać wydłużony maksymalnie do 90 dni.

21. Serwis hulajnóg naszej marki obowiązuje na terenie całej Polski.